TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
1623 hồ sơ

Đang xử lý
6 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.63 (%)