TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
631 hồ sơ

Đang xử lý
10 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
90.81 (%)