TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 10 / 2020
Đã nhận 71 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 68 hồ sơ
Đúng hạn 68 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 3 hồ sơ
Đúng hạn 3 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)